Polityka równości wynagrodzeń w Neyðarlínan

Polityka równości wynagrodzeń w Neyðarlínan zapewnia całkowitą równość płci oraz rozpoznanie prawdziwej wartości każdego członka zespołu, niezależnie od płci, wieku lub pochodzenia. Dyskryminacja w jakiejkolwiek formie jest zabroniona i nie będzie tolerowana. Jednym z celów polityki firmy jest zapobieganie występowaniu tego rodzaju niesprawiedliwości.

Neyðarlínan jest zobowiązane do przestrzegania wymogów prawnych, na które firma zgodziła się wdrażając zasadę, wobec której wszystkie kobiety i mężczyźni otrzymują takie samo wynagrodzenie za pracę. Polityka równości wynagrodzeń jest egzekwowana podczas corocznego przeglądu odbywającego się przed głównym zgromadzeniem rocznym i sporządzeniem rocznego raportu. Jeżeli w ramach klasyfikacji zawodów wyjdzie na jaw jakakolwiek dyskryminacja płacowa ze względu na płeć, należy ją natychmiast skorygować.

Kierownictwo Neyðarlínan powinno mieć na uwadze politykę równych wynagrodzeń we wszystkich decyzjach firmy dotyczących płac, zarówno tych dotyczących rekrutacji, jak i związanych ze zmianami wynagrodzeń pracowników. Pracownicy Neyðarlínan są zaznajamiani z polityką równości wynagrodzeń podczas spotkania pracowników.

Za sprawy związane z równością wynagrodzeń odpowiedzialny jest zastępca dyrektora naczelnego. Zarząd Neyðarlínan dokonuje oceny polityki równości wynagrodzeń, a wyniki podaje się w rocznym sprawozdaniu firmy.

Więcej o polityce równości wynagrodzeń

 • Kierownictwo powinno mieć świadomość, że różne zadania mogą mieć różny wpływ na kobiety i mężczyzn.
 • Firma zachęca kobiety i mężczyzn do podejmowania różnych prac niezależnie od płci.
 • Należy dołożyć starań, aby wspierać równość płci w kulturze korporacyjnej.
 • Kierownictwo firmy wspiera równość płci oraz dokłada starań, aby
  równouprawnienie płci oraz prawa człowieka były zawsze respektowane w firmie
  oraz, aby znalazło to odzwierciedlenie w polityce kadrowej.
 • Cały personel Neyðarlínan jest odpowiedzialny za wdrażanie polityki równości
  wynagrodzeń.
 • Zadaniem kierownika ds. jakości jest wskazywanie polityki równości płci, a także
  pomaganie i zachęcanie innych pracowników do jej egzekwowania.
 • Odstępstwa od polityki należy zgłaszać kierownikowi ds. jakości.

Cele polityki równości płci Neyðarlínan

 • Ma za zadanie zapobiec różnicom płacowym ze względu na płeć. Firma nie toleruje różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć i płaci równe wynagrodzenia kobietom i mężczyznom.
 • Polityka kadrowa i procedury pracy wolne są od dyskryminacji ze względu na płeć.
 • Procesy rekrutacyjne nie dyskryminują ze względu na płeć.
 • Wszystkim osobom, niezależnie od płci, zapewniony jest równy dostęp do
  programów kształcenia ustawicznego i szkoleń oferowanych przez firmę.
 • Kobiety i mężczyźni mają równe szanse na formalne i nieformalne kursy oraz
  nawiązywanie kontaktów biznesowych.
 • Firma okazuje szacunek wszystkim ludziom w materiałach marketingowych i
  promocyjnych.
 • Zapewnia się, że produkty, usługi i obiekty należące do firmy nie będą
  wykorzystywane do handlu ludźmi, pracy przymusowej lub wykorzystywania
  seksualnego.
 • Należy dołożyć starań, aby wyrównać stosunek płci w zespole zarządzającym
  Neyðarlínan.

Sposoby realizacji

• Zachowanie certyfikatu równości wynagrodzeń.

• Prowadzenie regularnych szkoleń dotyczących kwestii równości płci.

• Dbanie, aby komitety i rady, do których firma ma dostęp oraz którymi zarządza, zawierały możliwie najbardziej wyrównany stosunek płci.