W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Jak przebiega śledztwo?

Sprawa zyskuje miano jawnej sprawy karnej, którą zajmuje się policja. W toku śledztwa zostaną zebrane dowody, które posłużą do skierowania sprawy do sądu okręgowego.

Miejsce popełnienia przestępstwa

Policja w rejonie (zwanym też okręgiem), w którym doszło do popełnienia przestępstwa odpowiada za prowadzenie śledztwa. Jeśli w danym okręgu nie ma osobnej jednostki dochodzeniowej ds. przestępstw seksualnych, policja z innych okręgów udzieli im wsparcia.

Klasyfikacja wykroczenia

Na początku wykroczenie jest przyporządkowane do właściwego przepisu prawnego. Kategorie wykroczeń są określone przez prawo, a pełnomocnik sądowy prowadzący Twoją sprawę może Cię pouczyć o przepisach prawnych mających zastosowanie w tym przypadku. Przykładami kategorii wykroczeń są: gwałt, napastowanie i wykroczenie przeciwko obyczajności publicznej.

Twój opis wydarzenia decyduje o kategorii wykroczenia

Klasyfikacja jest oparta na Twoim opisie wykroczenia podczas przesłuchania. Policja stara się dopasować odpowiednie przepisy prawne do opisu wydarzenia. Może być zaskakujące, jak wykroczenie jest zaklasyfikowane, ale ludzie niekoniecznie mówią o wykroczeniach w sposób jaki definiuje je prawo.

Gromadzenie dowodów

Zadaniem policji jest ujawnienie prawdy i gromadzenie dowodów. W tym celu:

  • Wzywany jest sprawca.
  • Wzywani są świadkowie.
  • Zeznania świadków porównywane są z zeznaniami wyżej wymienionych.

Pozyskiwane są dowody, na przykład:

  • Nagrania z kamer monitoringu.
  • Kopia danych z telefonu bądź rejestr telefoniczny, za twoją zgodą.
  • Rejestr rozmów prowadzonych na mediach społecznościowych, za twoją zgodą.
  • Zaświadczenia od lekarzy, psychologów i tym podobnych specjalistów, za twoją zgodą.

Powrót do składania zeznań

Policja może wezwać Cię na kolejne przesłuchanie, aby wyjaśnić kwestie, które wynikły w trakcie dochodzenia lub poprosić o udostępnienie stosownych dokumentów. Wówczas policja skontaktuje się z Twoim pełnomocnikiem.

Ważne dane dotyczące sprawcy

Jeżeli jesteś w stanie od razu zidentyfikować sprawcę, policja będzie usiłowała go natychmiast zatrzymać. Umożliwia to zdobycie istotnych dowodów. Fakt, kiedy przestępstwo miało miejsce, decyduje jakie dowody można uzyskać, na przykład z miejsca przestępstwa lub domu sprawcy. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie.

Jeżeli sprawca przebywa za granicą

Istnieją pewne czynności, które można wykonać w dochodzeniu w sprawie o napaść seksualną, nawet jeśli sprawca przebywa w kraju tylko tymczasowo, na przykład jeśli jest turystą.

Nie powinnaś/powinieneś pozwolić na to, aby krótki pobyt sprawcy powstrzymał Cię przed wniesieniem oskarżenia, Jak w każdej innej sprawie o wykorzystanie seksualne, należy zaangażować policję, aby jak najszybciej odnaleźć sprawcę. Jeżeli sprawca zdołał opuścić Islandię, często dochodzi do współpracy islandzkiej policji z policją kraju, w którym sprawca przebywa, w celu namierzenia go.

Nie blokuj sprawcy na mediach społecznościowych, mimo że bardzo tego chcesz. Jest to trudne, ale warte wysiłku. Wasza historia korespondencji jest ważnym dowodem w sprawie, gdybyś zdecydował/-a się wnieść oskarżenie, lecz zniknie, jeśli zablokujesz daną osobę.

Więcej dobrych rad?

Wyświetl

Po zakończeniu postępowania sprawdzającego

Sprawa w pełni zbadana

Przestępstwo jest przedmiotem postępowania sprawdzającego niezależnie do tego, czy istnieje prawdopodobieństwo skazania czy też nie. Funkcjonariusz śledczy prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie, a wydział prokuratury policyjnej decyduje o dalszym toku sprawy. Kiedy postępowanie sprawdzające kończy się sukcesem, wydane zostaje postanowienie o wszczęciu śledztwa do prokuratury okręgowej.

Zamknięcie sprawy na etapie postępowania sprawdzającego

Postępowanie sprawdzające może być wstrzymane i sprawa nie zostanie przekazana Prokuraturze Okręgowej. Decyzja o wstrzymaniu dochodzenia jest zawsze podejmowana przez Policję, przez pełnomocnika prawnego. Jeśli departament Policji decyduje o wstrzymaniu dochodzenia, dzieje się tak dlatego, ponieważ uznano, iż prokurator nie ma szans na powodzenie podczas procesu.

Sprawa jest wtedy uważana za w całości rozpatrzoną i uważa się, że dalsze dochodzenie nie będzie konieczne w celu lepszego wyjaśnienia.

Nie oznacza to, że Twoje zeznania nie są prawdziwe i że przemoc nie miała miejsca. Oznacza to jedynie, że nie było wystarczających dowodów, by kontynuować postępowanie.

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jest zaskarżalne. Pełnomocnik prawny pomoże Ci w tym procesie.

Wniosek o wznowienie postępowania sprawdzającego

Trudno jest wznowić wątek, który uważano za zamknięty. Warunkiem wznowienia postępowania sprawdzającego jest uzyskanie nowych dowodów, które nie były dostępne w momencie zakończenia dochodzenia. Ponadto trzeba złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

Na podstawie dowodów Policja ocenia czy postępowanie powinno zostać wznowione, czy też nie.

Umorzenie postępowania na wniosek osoby poszkodowanej

Możesz złożyć wniosek o umorzenie postępowania. Należy wtedy udać się z pełnomocnikiem sądowym na komisariat Policji i wyjaśnić, na jakiej podstawie wycofujesz oskarżenie. W przypadku umorzenia postępowania, można je wznowić w późniejszym czasie, o ile pojawią się nowe dowody.

Czas trwania

Postępowanie sprawdzające może trwać około 4-6 miesięcy. Sprawy są często skomplikowane i wymagają przesłuchania wielu świadków oraz zebranie odpowiednich dowodów. Czas trwania postępowania sprawdzającego może znacznie różnić się od innych spraw, ale nie świadczy to o jego jakości, lecz o stopniu trudności.

Oczekiwanie na zakończenie śledztwa może być trudne dla wielu poszkodowanych. Zaleca się, aby niezależnie od postępów śledztwa dbać o proces rekonwalescencji.

Uzyskanie informacji o postępowaniu

Powiadomienia o statusie sprawy, takie jak to, czy sprawa została przekazana do dalszego rozpatrzenia w Prokuraturze, jest kontynuowane postępowanie sprawdzające lub postępowanie zostało umorzone otrzymasz, wraz z Twoim pełnomocnikiem sądowym, za pośrednictwem listu na stronie island.is.

Dostęp do akt

W toku postępowania sprawdzającego masz, wraz ze sprawcą, prawo do informacji o jego statusie i dostępu do akt. Obrońca oskarżonego oraz Twój pełnomocnik wnioskują o udzielenie informacji dotyczących akt sprawy. Warunkiem jest jednak, aby nie wpływało to negatywnie na przebieg postępowania sprawdzającego.

Jednocześnie nie dopuszcza się możliwości wglądu do danych lub fragmentów akt zawierających poufne dane osobowe dotyczące strony, nie będącej stroną wnioskującą o wgląd do akt - z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

Innymi podmiotami mającymi dostęp do akt, w czasie trwania postępowania sprawdzającego, w celu wykonania swoich obowiązków, należą również Policja, Prokuratura i organy sądowe.

Jeśli postępowanie sprawdzające zostanie umorzone, masz prawo do wszystkich zebranych materiałów dowodowych.