Verkefni Vaktstöð Siglinga

Verkefni Vaktstöð Siglinga

Markmið og hlutverk
Vaktstöð siglinga hefur að markmiði að tryggja öruggar siglingar í íslenskri efnahagslögsögu, öryggi skipa, farþega og áhafna og efla varnir gegn mengun sjávar frá skipum. Til að ná þessu markmiði veitir Vaktstöð siglinga skipum sem sigla um íslenska efnahagslögsögu m.a. eftirfarandi öryggisþjónustu.

a) Vöktun og eftirlit sjálfvirks tilkynningakerfis skipa STK þ.m.t sjálfvirks alþjóðlegs auðkenningakerfis skipa AIS.

b)  Móttöku og miðlun tilkynninga frá skipum sem flytja hættulegan og/eða mengandi varning.

c)  Móttöku og miðlun neyðarkalla til viðeigandi aðila auk tilkynninga um óhöpp eða slys á sjó.

d)  Móttöku og miðlun tilkynninga frá farþegaskipum vegna talningar og skráningar farþega.

e)  Vöktun alþjóðlegs neyðar- og öryggisfjarskiptakerfis skipa (GMDSS) og ritstjórn fyrir þjónustu alþjóðlegs viðvörunarkerfis skipa (NAVTEX).

f)  Skráningu skipa sem falla undir hafnarríkseftirlit.

g)  Móttöku tilkynninga og miðlun upplýsinga um bilanir í vitakerfinu og farartálma á sjó.

h)  Samskipti við hafnir sem Siglingastofnun Íslands hefur útnefnt sem neyðarhafnir.

i)  Gegnir hlutverki tengiliðar vegna siglingaverndar (Contact Point) samkvæmt ISPS-koðanum)  Almenn fjarskiptaþjónusta) Önnur verkefni í þágu þriðja aðila sem Siglingastofnun Íslands heimilar.

l)  Önnur verkefni sem samgönguráðherra telur í þágu almannaheilla

Ef tilkynning berst ekki frá skipum á reglulegum tíma eða ef Vaktstöð siglinga berast upplýsingar sem gefa tilefni til að ætla að ástæða sé til efirgrennslunar, leitar eða björgunar skips í íslenskri efnahagslögsögu gerir hún þegar nauðsynlegar ráðstafanir og hefur um þær samráð við alla þá er aðstoð geta veitt við eftirgrennslan, leit eða björgun.